× بستن تبلیغات
مارس
18
2018

تحقیق نقش شبکه های اجتماعی در ارتقا سرمایه های اجتماعی

تحقیق نقش شبکه های اجتماعی در ارتقا سرمایه های اجتماعی

تحقیق نقش شبکه های اجتماعی در ارتقا سرمایه های اجتماعی
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها 11
فرمت فایل docx
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

تحقیق نقش شبکه های اجتماعی در ارتقا سرمایه های اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 4423

کاربر

وضیحات :

این مقاله در قالب word بوده و تمام قواعد نگارشی رعایت شده است و دارای 22 ص

بخشی از متن :

پرسش اصلی این بررسی نقش شبكه های اجتماعی درشكل دهی و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

بدین منظورباروش كیفی اثاربرجسته نظری و تجربی دراین حوزه به شیوه اسنادی و كتابخانه ای موردبررسی قرارگرفت اثارنویسندگان و جامعه شناسان مختلف تاثیرمستقیم وسرراست فضای مجازی بركاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی راموردپرسش قرارداده اند اثارمختلف نظری و تجربی براین نكته تاكیددارند كه مشاركت درمحیط سایبر به تنهایی نمی تواند موجب رشدپیوندهای قوی ارتقای سرمایه اجتماعی و یاكاهش آن گردد این موضوع به ویژه زمانی كه بحث محیطهای محروم و شكاف دیجیتال میان داراها و ندارها طرح می گردد ابعادویژه ای می یابد برهمین اساس ارتباط شبكه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی درمحیط مجازی پیچیده تر ازمحیط واقع یاست نه تنها بازتولید محرومیت های واقعی درمحیط مجازی كه سوادرسانه ای و رایانه ای دسترسی به رایانه و سایرفن اوریهای دیجیتال تعهد به ارزشهای انسانی میتواند درشكل گیری شبكه های مجازی تاثیرگذارا باشد همچنین اگرسه عنصراصلی سرمایه اجتماعی رااعتماد حمایت اجتماعی و شبكه های اجتماعی بدانیم تغییرهریك ازاین عناصرمیتواند دركاهش یاافزایش سرمایه اجتماعی درفضای مجازی آنلاین همچون فضای واقعی و افلاین موثرباشد.

کلمات کلیدی: سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی، اینترنت

بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي برسرمايه اجتماعي

توسط آذري غلامرضا
پژوهش جاري با هدف بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي بر سرمايه اجتماعي با استفاده از روش پيمايشي انجام شده است. در اين تحقيق منظور از سرمايه اجتماعي، سرمايه اجتماعي حاصل از تعامل و ارتباط در فضاي مجازي است. از سوي ديگر اين مطالعه به بررسي سرمايه اجتماعي در دو گروه کاربران اينترنت يعني آنهايي که عضو شبکه اجتماعي …

[PDF]بررسی ارتباط شبکه های اجتماعی وسرمایه اجتماعی درفضای … …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﺮﺳﺶ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﻧﻼﯾﻦ ﺩﺭﺷﮑﻞ ﺩﻫﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭﺑﺎﺭﻭﺵ ﮐﯿﻔﯽ ﺍﺛﺎﺭﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ. ﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖ ﺍﺛﺎﺭﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭﺳﺮﺭﺍﺳﺖ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ. ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍﻣﻮﺭﺩﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺛﺎﺭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﯼ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ. ﺗﺎﮐﯿﺪﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭﻣﺤﯿﻂ …

[PDF]های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی بررسی نقش شبکه دکتر …

ترثییر را برر سررمایه. اجتماعی در این تحقیق داشته است . واژه. های کلیدی. : شبکه. های اجتماعی مجازی، فضای مجازی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی. *. عضو … های اینترن. یت. به. م ارکت همگانی. و. امکان تعامل در فضای وب. در نسرل دوم. پایگاهیرای اینترنتری. تحرت. عنروان. رسانه. های اجتماعی ارتقا یافت . م ارکت همگانی.

[PDF]نقش سرمایه های اجتماعی در دلبستگی به مكان در محالت سنتی …

۵ آبان ۱۳۹۵ – پایداری و هویت مندی محالت را تضمین كند. در این راستا و برای ارتقای ارزش های اجتماعی محالت شهری، در. این مقاله سعی شده است نقش سرمایه ی اجتماعی در دلبستگی به مکان در محالت سنتی شهر همدان مورد بررسی. قرار گیرد. در پ ژوهش حاضر از روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و از شیوه های مرور متون، منابع و اسناد تصویری.

[PDF]ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺗﺤﺮك اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺒ – مطالعات رسانه …

توسط کاوسی – ‏2013
ﻧﻘﺶ. ﺗﺤﺮك اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي … /. ١٣٩. ﺸﺘﻢ. ﺳﺎل ﻫ. /. ﺖ. ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴ. وﺳﻮم. /. ن. ﺴﺘﺎ. زﻣ. 1392. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮي و اﺟﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻟﺐ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ . ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﭘﯿﺮﻣـﻮان ﺷـﺒﮑﻪ. ﻫـﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠـﺎزي ﺑـﺮ روي ﺷـﮑﻞ. ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﺿﺮورت …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات