× بستن تبلیغات
مارس
18
2018

تحقیق بررسی رابطه كاركرد اجرایی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان

تحقیق بررسی رابطه كاركرد اجرایی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان

فایل word
تمام قواعد نگارشی رعایت شده است
دسته بندی آمار
بازدید ها 24
فرمت فایل docx
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

تحقیق بررسی رابطه كاركرد اجرایی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری 4423

کاربر

توضیحات:

فایل word

مقاله بررسی رابطه كاركرد اجرایی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان دختر پایه هفتم

بخشی از متن:

هدف: درپژوهش حاضر رابطه بین كاركردهای اجرایی و اضطراب امتحان در بین دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر آران و بیدگلمورد بررسی قرار گرفته است.

روش: این مطالعه به صورت همبستگی روی 230 دانش آموز مشغول به تحصیل در پایه هفتم در مدارس دخترانه شهر آران و بیدگل انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اضطراب امتحان TAIو آزمون اندره ری می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص ضریب همبستگی، آزمونTو رگرسیون استفاده شد.

یافته ها: از بین كلیه مدارس دختر پایه هفتم230 دانش آموز (115 نفربا اضطراب پایین و115 نفر با اضطراب بالا) با روش تصادفی ساده انتخاب گردید.كاركرد اجرایی با استفاده از آزمون آندره ری و اضطراب امتحان با استفاده از پرسشنامه TAI سنجیده شد. تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله کپی تفاوت معنادار وجود دارد((p>0/05 ولی در مرحله یادآوری تفاوت معناداری وجود ندارد.در اضطراب بالا تفاوت معنادار وجود دارد ولی در اضطراب پایین تفاوت معناداری وجود ندارد.تحلیل رگرسیون نشان داد که کارکرد اجرایی پیش بینی کننده ی موثری در اضطراب امتحان می باشد.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸ – تحقیقات …

توسط فريدخت يزداني – ‏مقالات مرتبط
۱۳ مهر ۱۳۹۰ – ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ارا. ﻳ. ﻪ ﻧﻤﻮده. اﺳﺖ. ، اﻣﺎ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺿﻄﺮاب زﻳﺎد در اﻣﺘﺤﺎن و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ از. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ. و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد، ﻛﻤﺘﺮ. ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد. اﺿﻄﺮاب و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ . Chamberlain. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی …

چكيده : موضوع تحقيق اين رساله بررسي رابطة اضطراب با نحوة عملكرد محصلين در امتحان مي‌باشد. در بخش نظري … در نهايت آنچه را كه بر اساس ابزارهاي تحقيق دريافتيم اين است كه : بين سطح اضطراب و نحوة عملكرد دانشجويان و دانش‌آموزان رابطة معني‌دار معكوس وجود دارد. ….. نمره‌اي كه آزمودني از اجراي تست اشپيل برگر بدست مي‌آورد. فصل دوم :.

تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش …

تعداد 60 نفرو (ISM) از آنان به شیوه ی نمونهگیری تصادفی و پس از اجرای پرسش نامههای اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلیبر اساس کسب رتبه ی درصدی بالای … بین اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه ی منفی معنیدار وجود داشت و میزان تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان بیشتر از انگیزش …

[PDF]ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳ – Bimonthly …

توسط F Dortaj – ‏2013 – ‏بیان شده در 1 یافته – ‏مقالات مرتبط
4007 197 913 98+. ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ. : p.rezai1@gmail.com. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪاﻟﻮرود. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. دﻛﺘﺮ. ﻓﺮﻳﺒﺮز درﺗﺎج. 1. دﻛﺘﺮ …. در ﺣﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎن، ﻳـﻚ ﻣـﺸﻜﻞ. ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ. در ﺳﺮاﺳـﺮ. ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ. ).8(. اﺿﻄﺮاب. اﻣﺘﺤﺎن، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭘﺪﻳـﺪه. ﻣﺘﺪاول، ﺳﺎﻻﻧﻪ. ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ. داﻧـﺸﺠﻮ و داﻧـﺶ. آﻣـﻮز را. در ﺳﺮاﺳـﺮ. ﺟﻬـﺎن. ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ. دﻫـﺪ.

[PDF]شيوع.اضطراب.امتحان. . در.دانشجويان.دانشگاه.علوم.پزشكی.ايالم

توسط M Darabi – ‏2014 – ‏بیان شده در 2 یافته – ‏مقالات مرتبط
بررسي وضعیت اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي ايالم نشان داد كه 34/1درصد دانشجويان ازيافته.ها:. اضطراب خفیف، 51/8 … نتیجه گیري: با توجه به اثرات منفي اضطراب بر عملکرد تحصیلي دانشجويان، اجراي برنامه هاي پیشگیري از تداوم. اضطراب، ارائه … از دانش آموزان آسیب زا است و با افزايش سن %و در 25. افزايش می يابد …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات