× بستن تبلیغات
مارس
9
2018

نقشه برداری-معرفی وسایل و روش های نقشه برداری

نقشه برداری-معرفی وسایل و روش های نقشه برداری

این فایل به معرفی نقشه برداری و وسایل آن و نحوه انجام آن می پردازد
دسته بندی نقشه برداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 1522 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

نقشه برداری-معرفی وسایل و روش های نقشه برداری

فروشنده فایل

کد کاربری 2070

نقشه یکی از اجزاء مهم هر پروژه عمرانی می باشد که معمولا نسبت هندسی بین اجزاء و عوارض مختلف را نشان می دهد به طور عام نقشه برداری علم تهیه و ترسیم نقشه است. و نقشه برداری علم و فن تعیین موقعیت نقاط است به عبارت دیگر نقشه تصویر قائم عوارض است نمایش ترسیمی کوچک و ساده شده عوارض یک منطقه را پس از تعیین موقعیت دقیق نقاط لازم نقشه آن منطقه می گویند.

[PDF]نقشه برداری با وسایل ساده

نازک کاری ساختمان / فصل 2 / نقشه برداری با وسایل ساده. 55. به شكل های زير دقت كنيد. نكته مشترک شكل های باال چيست؟ آيا در يك ارتفاع بودن برای كليدها، كابينت ها و … ضروری است؟ اگر ضروری است، چرا؟ چگونه می توان آن ها را در يك ارتفاع قرار داد؟ روش هـای مختلفـی بـرای هـم ارتفـاع كـردن وسـايل وجـود دارد كـه مـی توانيـد بـا كمـی تفكـر …

[PDF]جزوه نقشه برداری

۲۹ اسفند ۱۳۹۳ – 1. ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎ. ﻟﯽ. داﻧﺷﮕﺎه. ﺟﺎﻣﻊ. ﻋﻠﻣﻲ. –. ﮐﺎرﺑردي. ﻣرﮐز. آﻣوزش. ﻋﻠﻣﻲ. –. ﮐﺎرﺑردي. ﺷﮭردار. ی. اردﺑ. لﯾ. ﺟزوه ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری. ﺗﮭﯾﮫ و ﮔردآوری: ﻣﮭﻧدس. ﯾوﺳف ﻣﺣﻣدی. ﭘﺎﺋﯾز. (وﯾراﯾش دوم). ١٣٩٣ ….. ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎده و اوﻟﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي. ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . -1. ژاﻟﻮن :ﻣﯿﻠﻪ اي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﮑﻞ و ﻣﺴﺘﻮي ، ﻓﻠﺰي و ﯾﺎ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل …

نقشه برداری زمینی چیست؟ – شرکت آرمان ژئوماتیک

نقشه برداری زمینی: تهیه نقشه با استفاده از ابزارهای اندازه گیری زمینی و با عملیات میدانی نقشه برداری زمینی نامیده می شود. در این روش بطور کلی با اندازه گیری طولها، زوایا و اختلاف ارتفاع، شکل و ابعاد عوارض مشخص شده و ترسیم می شوند. برخی از ابزارها و وسایل متداول و مورد استفاده در نقشه برداری زمینی به شرح ذیل می باشد :.

[PDF]ﺑﺮداري ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻘﺸﻪ دﺳﺘﻮر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

۱۵ بهمن ۱۳۹۱ – دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻘﺸﮫ ﺑﺮداري. زھﺮا اﮐﺒﺮزاده. ٣. -1. -3. -3. ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ. 3. اﯾﻦ. ﻧﻮع ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح و ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي راه، راه آﻫﻦ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو،. ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ آب و ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ….. دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻘﺸﮫ ﺑﺮداري. ٢٧. -4. -1. ﺗﺌﻮري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ. 1. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻧﻘﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ را ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻮﻟﻤﺎن. 2. ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﻌﺮﻓﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ. )1.

نقشه برداری زمینی توپوگرافی | ژئوماتیک, مهندسین مشاور …

سپس بسته به مقياس نقشه ايستگاههاي نقشه برداري مورد نياز در منطقه طراحي شده و تمامي ايستگاهها به روش پيمايش مثلثي قرائت مي‌ شوند. اگر خواسته باشيم رئوس پيمايشهاي اصلي وفرعي رابااستفاده ازگيرنده هاي GPS مختصات داركنيم نيازي به داشتن ديد مستقيم بين رئوس پيمايش نمي‌باشدوكافيست هر راس فقط به يكي از رئوس …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات