× بستن تبلیغات
مارس
9
2018

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان

ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 518 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی

تعداد صفحات متن انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه شده: 7 صفحه

ABSTRACT:

Background: Organizational commitment and its significant impact on the job satisfaction and
performance has been the subject of many studies. Regarding the importance of organizational
behavior and its role in service quality, the purpose of this study was to explore the relationship
between nurses’ organizational commitment and hospital services in order to improve its quality.
Methods: This study was a cross sectional survey and a total of 149 nurses and 237 patients from
inpatient wards of hospitals affiliated to Tehran Social Security Organization were selected through
cluster sampling. To collect data, two standard questionnaires (organizational commitment and
quality of service) were used. Statistical analysis was performed using Spearman and Pearson
correlation test
Results: Our findings indicated that the nurses’ organizational commitment was moderate
(x=3.02 out of 5) and service quality was higher than average, Continuance (r=0.3, P=0.04),
affective (r=0.33, P=0.03), normative commitment (r=0.34, P=0.05), and overall commitment
(r=0.35, P=0.04) were significantly related to total service quality.
Conclusion: The enhancement of normative commitment through emphasis upon organizational
values and recruitment, as well as enhancement of continuance commitment through career
promotion methods and equal assessment will improve the service quality in hospitals.

چکیده :

زمینه و هدف : بنابر یافته های مطالعات انجام شده (13،15،16،28،29) تعهد سازمانی نقش تعیین کننده ای در رضایت شغلی و وضعیت عملکرد کارکنان جهت ارائه هر چه بهتر خدمات دارد لذا با توجه به اهمیت رفتار سازمانی و نقش آن در کیفیت خدمات که یکی از حیطه های حاکمیت خدمات بالینی می باشد،مطالعه حاضر بر آن شد تا با تعیین رابطه تعهد سازمانی پرستاران با کیفیت خدمات مراقبتی جهت بهبود رفتار سازمانی و نیل به کیفیت خدمات گامی برداشته باشد.

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات …

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان. فروشنده فایل. کد کاربری 2106. تمام فایل ها. کاربر. ترجمه مقاله چاپ شده در مجله انگلیسی دانشکده پرستاری به همراه فایل متن انگلیسی. تعداد صفحات متن انگلیسی: 6 صفحه. تعداد صفحات ترجمه شده: 7 صفحه. ABSTRACT: Background: Organizational …

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات …

۲۲ دی ۱۳۹۶ – مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان: Only a few days before the end of the Autumn Festival, the sale of articles around the مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه تعهد سازمانی با کیفیت خدمات بستری در بیمارستان remains. You do not need to go to the site to study the …

[PDF]ﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟ – اخلاق و تاریخ پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی …

ﺑﺎﺷﺪ . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎرات، ﺗﻮﻗﻌﺎت و دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﭘﺮﺳﺘﺎر. -. ﺑﯿﻤـﺎر. ﺗﺄﺛﯿﺮ. دارد . ﻟﺬ. ا اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﯿﻤﺎران در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط درﻣـﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳـﺘﺎر. -. ﺑﯿﻤـﺎر و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ. ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ آن را ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﺴـﺘﺮي در ﺑﺨـﺶ. ﻫـﺎي. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﺷ. ﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و اﻣﺎم ﺳﺠﺎد. )ع(.

[PDF]یت ارزش های اخالقی در بیمارستان – Journal Portal of Shahid …

توسط رحیم خدایاری زرنق – ‏2016
با تو. جه به وضعیت نه چندان. مطلوب ارزش. های اخالقی در این بیمارستان. ها،. مسئولین نظام سالمت کشور باید به مثلث. آموزش )اخالق در بیمارستان. ها(، نگرش راهبردی )اخالق در …. تحت عنوان. » اخالق حرفه. ای در. مدیریت کیفیت فراگیر. « این نتیجه حاصل شده که اخالق حرفه. ای. ارتباط. مستقیمی با مسؤ. ولیت. پذیری سازمانی دارد و این دو مؤ.

[DOC]13. Cho, Ch., Lee, M., Hsu, H. The Impact of social support …

از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بين حمايت سازماني ادراک شده و فرهنگ مشارکتي با تعهد سازماني در بین پرستاران بيمارستان هاي منتخب بخش خصوصي و دولتي …. اين محققان همچنين به اين نتيجه دست يافتند که با کاهش ميل به ترک شغل و عوامل مربوط به آن مي توان کيفيت خدمات ارائه شده را بهبود داد و مديران نقش مهمي در ايجاد …

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات