× بستن تبلیغات
مارس
9
2018

فرم برنامه عملیاتی

فرم برنامه عملیاتی

فرم برنامه عملیاتی مورد استفاده جهت مکتوب نمودن برنامه های سازمان ها
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 268 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

فرم برنامه عملیاتی

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

فرم برنامه عملیاتی مورد استفاده جهت مکتوب نمودن برنامه های سازمان ها

[PPT]فرم خام برنامه عملیاتی 93

فرم شماره 2: برنامه عملياتي واحد …………. در راستاي استرات‍ژي هاي حوزه درمان سال…… هدف کلی Goal: استراتژی Strategy : عنوان برنامه Program Title : هدف عینی Objective : شاخص دستیابی. شاخص مبدا. (سال 92). شاخص مقصد. (سال 93). پیش بینی میزان پیشرفت سالیانه, عملکرد مقطعی(فصلی)/ تجمعی(سالیانه), میزان دستیابی به شاخص …

[DOC]برنامه عملياتي

فرم برنامه عملياتي جهت اعمال نتايج تحقيقات HSR. هدف از انجام تحقيقات HSR استفاده از نتايج ناشي از انجام طرح در منطقه باتوجه به فرهنگ بومي حاكم مي باشد در اين راستا مجريان طرحهاي HSR موظف به ارايه برنامه عملياتي حاصل از انجام طرح به معاونت ذينفع يا تامين كننده اعتبار و معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشند . يادآور مي گردد تكميل و …

[DOC]نمونه برنامه عملیاتی یشنهادی

برنامه عملياتي زير يك برنامه عملياتي نمونه براي اجرا در سطح بيمارستان ها بوده و در خصوص هدف اختصاصي اول كه مديريت خطر و ايمني بيمار است براي هر استراتژي ، يك برنامه عملياتي تدوين شده اما براي ديگر اهداف …. جمع آوري فرم هاي تكميل شده و تحليل آن ها به روش RCA در كميته مديريت خطر و ايمني بيمار, مسوول كميته, وجود مستندات.

[PDF]شيوه نامه برنامه ريزي عملياتي

فرم شماره. 3). (:. تدوين برنامه هاي عملياتي. ) توسعه اي. (. تاريخ. : نام واحد. : هدف عملياتي. ساليانه. برنامه توسعه اي. رديف. عنوان برنامه. عملياتي. دوره زماني. از ….. تا ….. مسئول اجرا. اعتبار مورد نياز. شماره برنامه بودجه. 1. 2. 3. 4. 5 …

فرم خام برنامه عملیاتی

G. /. هدف کلی. : /O. هدف اختصاصی. : S. /. استراتژی. : نام فعالیت. مسئول اجرا. شیوه اجرا. تاریخ شروع. تاریخ پایان. شاخص دس. تیابی. هزینه الزم. گزارش پیشرفت برنامه. نام و امضاء تهیه کننده. /. تهیه کنندگان. نام و امضاء تأیید. یاتصویب. کننده. /. تأیید کنندگان. یاتصویب کنندگان. نام و امضاء ابالغ کننده.

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات