× بستن تبلیغات
مارس
9
2018

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

استانداردهای بخش لیبر و زایمان
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

استانداردهای بخش لیبر و زایمان

[PDF]اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﻳﻤﺎن

1. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﻳﻤﺎن. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از. زاﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. : .١. ﺳﯿﺴﺘﻢ. LDRP. : ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در ﯾﮏ اﺗﺎق. ﺑﺎ. ﯾﮏ ﺗﺨﺖ. و ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎدر. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺨﺖ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاﻧﮑﺎر. د. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ در ھﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد . .٢. ﺳﯿﺴﺘﻢ. LDR.

[PDF]اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﯾﻤﺎن

١. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﯾﻤﺎن. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. : .1. ﺳﯿﺴﺘﻢ. LDRP. : ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در ﯾﮏ اﺗﺎق. ﺑﺎ. ﯾﮏ ﺗﺨﺖ. و ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺎدر. اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺨﺖ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاﻧﮑﺎر. د. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ در. ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد . .2. ﺳﯿﺴﺘﻢ. LDR.

[DOC]استانداردبخش لیبر و زایمان

استاندارد بخش ليبر و زايمان. طبق استانداردهای جهانی بیمارستانها می توانند از سه سیستم برای کنترل سیر لیبر، زایمان و پس از زایمان استفاده کنند: سیستم LDRP: سیستمی است که فرآیند لیبر، زایمان و پس از زایمان در یک اتاق با یک تخت و براي يك مادر انجام می شود. تخت این اتاق قابل تبدیل به وضعیتهای مختلف و برانکارد می …

[PDF]اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﯾﻤﺎن

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺒﺮ و زاﯾﻤﺎن. در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ. ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺮ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. : .1. ﺳﯿﺴﺘﻢ. LDRP. : ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﯿﺒﺮ، زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن در ﯾﮏ اﺗﺎق. ﺑﺎ. ﯾﮏ ﺗﺨﺖ. و ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺎدر. اﻧﺠﺎم. ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺨﺖ اﯾﻦ اﺗﺎق ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاﻧﮑﺎر. د. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﺧﯿﺺ در. ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد . .2. ﺳﯿﺴﺘﻢ.

دانلود مقاله استاندارد بخش ليبر و زايمان – مگ ایران

استاندارد بخش ليبر و زايمان. طبق استانداردهای جهانی بیمارستانها می توانند از سه سیستم برای کنترل سیر لیبر، زایمان و پس از زایمان استفاده کنند: ۱٫ سیستم LDRP: سیستمی است که فرآیند لیبر، زایمان و پس از زایمان در یک اتاق با یک تخت و براي يك مادر انجام می شود. تخت این اتاق قابل تبدیل به وضعیتهای مختلف و برانکارد می …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات