× بستن تبلیغات
دسامبر
16
2017

مبانی نظری سبک های دلبستگی و ویژگی‌های دلبستگی ایمن

مبانی نظری سبک های دلبستگی و ویژگی‌های دلبستگی ایمن

مبانی نظری سبک های دلبستگی و ویژگی‌های دلبستگی ایمن
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

مبانی نظری سبک های دلبستگی و ویژگی‌های دلبستگی ایمن

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری سبک های دلبستگی و ویژگی‌های دلبستگی ایمن


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

سبک های دلبستگی

دلبستگی[1] پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ایجاد می شود (پا پالیا، 2002)، فروید بر این باور بود که دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیکی است (سانتراک، 2002، هارلو و ز یمرمن 1959؛ نقل از لسترام، 2002) فرضیه فروید را نقص کردند و بیان داشتند در ایجاد و تقویت دلبستگی کودک به مادر، تماس بدنی در مقایسه با تغذیه، عامل مهم تری است. سپس بالبی(1969، 1973، 1980 نقل از کرین، 1384)، مفهوم دلبستگی را بر این اساس بنا کرد که احساس‌ها و رفتارهای

…………….

ویژگی‌های دلبستگی ایمن
کودکانی که دلبستگی ایمن دارند، به هنگام جدا شدن از پرستار یا مراقب، چندان احساس ناراحتی نمی‌کنند. این کودکان به هنگام ترس، برای کسب آرامش و آسایش به والدین یا پرستار روی می‌آورند. این کودکان هرگونه تماسی که از سوی والد برقرار شود را با آغوش باز می‌پذیرند و با رفتار مثبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این کودکان با وجودی که از غیبت والدین خیلی احساس ناراحتی نمی‌کنند اما آن‌ها را به وضوح بر بیگانگان ترجیح می‌دهند.

…………..

ویژگی‌های دلبستگی دوسوگرا
کودکانی با دلبستگی دوسوگرا به شدّت نسبت به بیگانگان مشکوک هستند. این کودکان به هنگام جدا شدن از والد یا پرستار، ناراحتی زیادی نشان می‌دهند امّا با بازگشت آن‌ها نیز به نظر نمی‌رسد که آرامش یافته‌اند. در بعضی موارد، کودک ممکن است والدین را طرد کند و به سراغ آن‌ها نرود و یا به طور آشکار به آن‌ها پرخاش کند.
بر طبق مطالعات و پژوهش‌های کاسیدی و برلین (1994)، دلبستگی دوسوگرا نسبتاً غیر متداول است و تنها در 7 تا 15………………….

ویژگی‌های دلبستگی اجتنابی
کودکانی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند از والدین و پرستاران دوری می‌کنند. این اجتناب غالباً پس از یک دوره غیبت ابراز می‌شود. این کودکان ممکن است توجه والدین را رد نکنند امّا نه در جستجوی جلب توجه آن‌ها بر می‌آیند و نه کسب آرامش و آسایش از ارتباط با آن‌ها می‌کنند. این کودکان بین والدین خود و یک فرد کاملاً غریبه ترجیحی قایل نمی‌شوند.

…………

منابع و ماخذ فارسی:

تیمورپور، ن.، مشتاق، ن و پورشهباز، ع. 1389. رابطه سبکهای دلبستگی، رضایت مندی زناشویی و احساس گناه جنسی با میل جنسی در زنان.

ربیعی، پ و علیخانی، ج. 1386. بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و رضایتمندی زناشویی دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور بروجن.

……………….

قیمت 5000 تومان


[1]– Attachment

[PDF]رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی – دانشگاه شاهد

وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ. ﻓﺮدي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اي. ﻋﻤﻴﻖ از ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺷﺨﺎص ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣـﻲ. ﭘـﺬﻳﺮد. ؛. ﺑﻨـﺎﺑﺮ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ. ﻣﺜﺒﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺧﺮﺳﻨﺪي، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ … ﻫﺮ. ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري. ﺗﻼش. ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ زﻳﺎدي ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ اﻣـﺎ. ﺗﻼش ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﻲ. در ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻮده. اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم.

[PDF]دریافت فایل

تعریف نظری واژه هاواصطالحات. 0. -7. -1. 1 … تاریخچه سبک های دل. بستگی. 13. -2. 2. مفهوم شناسی دلبستگی. 17. -3. 2. تعریف دلبستگی. 17. -4. 2. نظریه های مختلف درمورد دلبستگی از دیدگاه های مختلف. 10. -1. -4. 2 …. ازمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی وجود رابطه بین سبک دلبستگی ایمن وگرایش به روابط خارج از. ازدواج.

دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری سبک های دلبستگی(فصل …

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های دلبستگی(فصل دوم) در 48 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات …. 2-6 سبک های دلبستگی 2-6-1 دلبستگی ایمن 2-6-2 دلبستگی دو سو گرا یا مضطرب 2-6-3 دلبستگی اجتنابی 2-7 ویژگی‌های نوزاد‌ان با سبک‌های د‌لبستگی مختلف 2-7-1 د‌لبسته ایمن

[PDF]آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و دوﺳﻮﮔﺮ – زن و مطالعات خانواده

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑ. ﯽ و دوﺳﻮﮔﺮا در … 93. دﯾﮕﺮ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ. دﯾﮕﺮان ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪودﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ. ﻓﺮدي ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس واﮐﻨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، آﯾﻨﺰو رث ﺳﻪ. ﺳﺒﮏ ﻋﻤﺪه دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي ﻫﺮ ﻓﺮدي در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ. اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﺳﺒﮏ.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی (فصل دوم …

۲۴ آبان ۱۳۹۶ – کاربر. مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی ( فصل دوم پایان نامه ) در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc … بزرگسالان را به عنوان ایجاد یک پیوند توسط یک بزرگسال با بزرگسال دیگر که در جنبه های اساسی و مهم مشابه دلبستگی است که کودکان نسبت به مراقب اصلی خود ایجاد می کنند، تعریف می کند.

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات